چهارشنبه 10 دي 1348

مهارت های روانی

نقش مهارتهای روانی در عملکرد ورزشکاران

 

مقدمه :

در این فصل ابتدا خلاصهای از تحقیق و یافتههای تحقیق بیان میشود. سپس با توجه به نتایج حاصل از آزمون، هر یک از فرضیههای تحقیق را با نتایج سایر محققان مورد مقایسه قرار میدهیم آنگاه در مورد هر یک از فرضیههای تحقیق به بحث و نتیجهگیری  پرداخته و تا حد امکان سعی خواهد شد که دلائل مورد نظر در رابطه با نتایج تحقیق را با توجه به نظرات دیگر محققان و محقق این پژوهش ذکر شود. در پایان پیشنهادات برخاسته از تحقیق و پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات بعدی در این موضوع بیان خواهد شد.

 

خلاصه تحقیق:

نقش مهارتهای روانی در عملکرد ورزشکاران، محور تحقیق و مطالعه در روانشناسی ورزشی است، و امروزه توجه قابل ملاحظهای برای شناسایی مهارتهای روانی و آموزش آن به مربیان صرف میشود.

ورزشکارانی که دارای مهارتهای روانی و جسمانی هستند تا حد امکان در مسابقات ورزشی خود موفق میباشند و مهارتهای خود را در قالب ورزشهای تیمی و انفرادی بخوبی انجام میدهند. مهارتهای روانی به ورزشکار اجازه میدهد تا در شرایط مسابقه از اعتماد به نفس و اطلاعاتی که بدن و ذهن او را برای اجرای عملکرد بهینه آماده میسازد، برخودار شوند.

جک نیکوس، لاری برد، رجی جکسون و فران تارکنتون و بسیاری دیگر از ورزشکاران بزرگ برای بخش ذهنی و روانی در مسابقات اهمیت بسیار بالائی قائلند و معتقدند انی مسئله در تعیین نتیجه، اعتبار (ارزش) بالایی دارد. منظور آنها ار اعتبار (ارزش) دادن بسیار بالا به آمادگی روانی این است که هنگامی که قهرمانان از نظر مهارتهای بدنی در سطح بالایی قرار میگیرند و در همان سطح بالای مسابقات آماده میشوند، احتمالاً فردی موفق می احتمالاً فردی موفق میشود که از نظر روانی آمادگی داشته باشد.

اکنون با توجه به اهمیت پرداختن به مقوله مهارتهای روانی، این تحقیق بر آ‌ن است تا برخی از مهارتهای روانی که شامل (انگیزش، تمرکز، ا عتماد به نفس، کنترل حالات روانی، تصویرسازی ذهنی و هدف گزینی) میباشد را با استفاده از پرسشنامه ارزیابی مهارتهای روانی SASI (انستیتوی ورزشی استرالیا جنوبی) که توسط دو روانشناس بنامهای گراهام وینتر و کتی مارتین تهیه و تنظیم شده است بین تیمهای والیبال شرکت کننده در مسابقات والیبال جوانان جهان در تهران را بررسی کرده و نتایج حاصله را ارزیابی و مقایسه نماید.

برای بررسی و تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات خام بدست آمده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده میشود. از آمار توصیفی برای محاسبه شاخصهای مرکزی و پراکندگی استفاده میگردد و جهت مقایسه میانگینهای گروهها از آمار استنباطی (ANOVA) استفاده میشود. ضمناً سطح معنیداری آن 5% در نظر گرفته شده است. که تیمهای برزیل و روسیه دارای بیشترین میزان مهارتهای روانی و تیمهای چین و هند دارای کمترین میزان مهارتهای روانی میباشند.

 

بحث و نتیجهگیری:

در این بخش هر کدام از فرضیههای تحقیق و نتایج حاصله از آن همراه با مقایسة آنها با تحقیقات پیشین، به طور جداگانه و به صورت اجمالی مورد بحث و نتیجهگیری قرار میگیرد.

فرضیه شماره 1: بین میزان مهارت انگیزش تیمهای والیبال جوانان جهان تفاوت معنیداری وجود دارد.

 

نتایج این تحقیق که (در حد آلفا 05/0) مورد آزمون قرار گرفت، نشان داد که بین میزان انگیزش تیمهای والیبال جوانان جهان تفاوت معنیداری وجود دارد. بدین صورت که تیم والیبال برزیل از لحاظ انگیزش در وضعیت بهتری نسبت به دیگر تیمها و تیم لهستان دارای کمترین مقدار میباشد.

 

بر همین اساس این نتیجه با نتایج بدست آمده توسط ماهونی (1989)، اسمیت و آدامز (1993)، مایرز و میخائیل، لیونس و‌آرنولد (1996)، وایت (1997) و میهن دوست (1380) که همگی انگیزش ورزشکاران موفق رشته‎‎های مختلف تست مورد بررسی خود را بالاتر از ورزشکاران غیر موفق بیان کردهاند، هماهنگ است، اما با نتایج تحقیقات کالس و لییو (1993) و مایرز، میخائل، بورگیوس و آنتونی (1999) که حاکی از عدم وجود تفاوت معنیدار بین انگیزش ورزشکاران است، مغایرت دارد.

 

عموم دانشمندان بر این باورند که تنها یک عامل یا انگیزه سبب بروز رفتار نیست بلکه انگیزههای مختلفی باعث گرایش به امر ورزش میشوند که مهمترین آنها عبارتند از :

1 ـ کسب لذت

2 ـ احساس ارزشمندی

3 ـ تمایل به تعلق گروهی

 

در رابطه با اینکه در میزان انگیزش والیبالیستهای جوانان جهان تفاوت وجود دارد میتوان به دلایل برانگیختگی بین افراد در عملکردی متفاوت اشاره داشت، بدین معنی که رفتارها در اصل هدف گرا میباشند و اقدام به بروز هر نوع رفتاری نیاز به انگیزههای مربوط به آن رفتار را دارد که با توجه به تفاوت افراد انگیزه نیز متفاوت است.

 

با توجه به تئوریها و نظریاتی که در رابطه با انگیزش وجود دارد میتوان اظهار داشت که ایجاد  انگیزه مناسب در افراد بستگی به بروز محرکهای خاص خود را دارد (محرمزاده، 1375) بدین صورت که در رابطه با والیبالیستهای برتر وجود عوامل و محرکهایی همچون:

 

1 ـ حضور مربیان با تجربه (علاقمند نمودن ورزشکار به شرکت فعالانه و منظم در تمرینات و مسابقات یا ایجاد تمایل به یادگیری بهتر و بیشتر در بین افراد تیم یکی از عوامل بسیار مهمی میباشد که مربیان موفق را از ناموفق متمایز میسازد)

2 ـ یادگیری اصول اولیه والیبال (براساس نظریه مزلو فرد در نیازهای اولیه خود ارضاء نشود انگیزه کافی برای ادامه کار ندارد) (مارتنز، راینر؛ 1371).

3 ـ وجود امکانات لازم (از لحاظ ورزشی، خوابگاهی، تفریحی و غذایی داخل اردو)

4 ـ عدم دغدغه فکری در رابطه با تحصیل (با توجه به برگزاری کلاسهای آمادگی در داخل اردو)

5 ـ و از همه مهمتر پوشیدن پیراهن تیمی ملی و شرکت در مسابقات مهم جهانی، کسب مقام و ... با توجه به نظرسنجی از ملیپوشان از عواملی هستند که باعث ایجاد انگیزه بیشتر در آنان میشود.

 

 

 

فرضیه شماره 2: بین میزان مهارت تمرکز تیمهای والیبال جوانان جهان تفاوت معنیداری وجود دارد.

 

نتایج این تحقیق که (در حد آلفا 05/0) مورد آزمون قرار گرفت حاکی از این است که میزان تمرکز بین تیمهای والیبال جوانان جهان تفاوت معنیداری وجود دارد. بدین شکل که تیم والیبال چین و برزیل دارای بهترین وضعیت و تیمهای آلمان و ونزوئلا دارای کمترین میزان میباشد.

 

با توجهبهاین موضوع این نتیجه بانتایج تحقیقات انجام شده توسط میهن دوست(1380)،تقیان(1380)، گولا و ویس و وینبرگ (1981)، شارما و بوچیراما (1986)، مورفی و همکارانش (1987)، باروهال (1992) اور (1994)، مایرز، میخائل، لویس و آرنولد (1996) و مایرز، میخائیل، بورگیوس و آنتونی (1999) که اعتقاد به تفاوت میزان تمرکز در بین ورزشکاران دارند و همچنین با نتایج تحقیقات کاکس و لییو (1993) و اسمیت و‌آدامز (1993) که تفاوت معنیداری را از لحاظ تمرکز بین ورزشکاران مشاهده نکرده بودند متفاوت است. با توجه به شواهد موجود شاید دلایل برتری بازیکنان تیمها از لحاظ تمرکز به قرار زیر باشد:

1 ـ عدم توجه به مسائلی همچون پیروزی، کسب امتیاز، عدم شکست و ...تمرکز بر روی انجام تکلیف، زیرا بنا به تعریف وبستر در کتاب راههای پیروزی، تمرکز عبارت است از گزینش آنچه که با اهمیت است و چشم پوشی از آنچه اهمیت ندارد‌ (وبستر، 1984).

2 ـ تمرین زیاد مهارت و در نتیجه خودکار شدن ‌آن، چون ورزشکار در مرحله خودکاری به کمترین مقدار تمرکز نیاز دارد ( علیجانی، 1371).

3 ـ نداشتن استرس که خود میتواند بدلیل تجربه بازیهای مهم و کشوری و برخوداری از اعتماد به نفس بالا باشد. در رابطه با صحت این موضوع میتوان به تحقیقات باندورا در زمینه اعتماد به نفس اشاره کرد. وی معتقد است اعتماد به نفس میتواند در میزان افزایش تمرکز ورزشکار اثر گذار باشد (تقیان، فرزانه، 1380) نهایتاً مارتنز از استرس و درد بعنوان دو عامل اصلی تأثیر گذار که بر روی تمرکز تأثیر گذار هستند، یاد میکند(مارتنز، راینر، 1371).

 

4 ـ استفاده از تصویرسازی ذهنی که باعث مرور تکالیف مهم در ذهن میشود و بالطبع از استرس مسابقه میکاهد. در رابطه با تیمهایی که از تمرکز کمتری برخودارند میتوان علاوه بر عدم بهرهمندی کافی آنان از فاکتورهای ذکر شده به عدم تمرکز به موقع و رهاسازی آن اشاره کرد. زیرا اکثر روانشناسان ورزشی معتقدند وقتی که تمرکز با احتیاط تنظیم نشود ممکن است منجر به احساس خستگی روانی گردد و خستگی روانی همه مکانیزم توجه را در هم ریزد که متعاقباً خطاهای جسمی افزایش مییابند و مهارتهای ساده انرژی جسمانی زیادی را هدر میدهند (مارتنز، راینر، 1371).

 

فرضیه شماره 3 : بین میزان مهارت اعتماد به نفس تیمهای والیبال جوانان جهان تفاوت معنیداری وجود دارد .

 

نتایج این تحقیق که (در حد آلفا 05/0) مورد آزمون قرار گرفت نشان میدهد میزان اعتماد به نفس در تیمهای والیبال جوانان جهان دارای تفاوت معنیداری است. بدین گونه که تیمهای برزیل و چین دارای بیشترین میزان و تیمهای آلمان و ایتالیا کمترین میزان را دارا هستند. بر همین اساس این نتیجه با نتایج بدست‌آمده توسط شفیع زاده (1379)، میهن دوست (1380)، تقیان (1380)، رینگ (1990) که یکی از ویژگیهای روانی برتر از اعتماد به نفس میداند، مایرز و بورگیوس، مورای و لیونس (1993)، کاکس و لییو (1993)، اسمیت و آدامز (1993)، دانگ سون و کانگهون (1994)، جونز، هانتون و سواین (1994(، باو (1996) و مایرز، میخائیل، لیونس و‌آرنولد (1999) که همگی اعتماد به نفس ورزشکاران مجرب رشتههای مختلف تحت بررسی خود را بالاتر از ورزشکاران مبتدی بیان کردند، مطابقت دارد. ضمناً با نتایج تحقیقات مایرز، میخائیل. بورگیوس و آنتوتی (1999) که تفاوت معنیداری را از لحاظ اعتماد به نفس بین ورزشکاران تحقیق خود مشاهده نکردهاند متفاوت است.

 

دلایل وجود اختلاف بین اعتماد به نفس ورزشکاران چندان ساده نیست، ولی با رجوع به نظریههای شخصیتی و روانی شاید بتوان بطور نه چندان عمیق پارهای از دلایل را جستجو و بیان کرد. برای مثال گیلفورد (1959) بیان نمود که سختی و مشکلی که با آن مواجه میشویم تا حدی بستگی به مقدار لیاقتی دارد که برای پاسخگویی به آن مشکل مورد نیاز است. بدین معنی که هر چه لیاقت بیشتر باشد مقدار شدت فشار کمتر خواهد بود.

 

نظر اکسنداین (1986) نیز بدین گونه بود که واکنش افراد از جهت قرارگیری در موقعیتهای دارای فشار روانی بالا و تنشزا توجه به ویژگیهای شخصیتی آنها متفاوت میباشد. در واقع سطح کارایی و مهارت یکی از تفاوتهای فردی موجود در این قبیل شرایط است.

دیویس و آرامسترانگ (1989) نیز در توضیح شخصیت ورزشکاران حرفهای بیان داشتند که اکثر ورزشکارانی که در سطوح بینالمللی به رقابت میپردازند، دارای شخصیت برونگرا بوده و از ثبات احساسی بالاتری برخودار میباشند.

این قبیل افراد دارای ظرفیت بیشتری جهت تحمل فشار رقابت خواهند بود، لذا اعتماد به نفس آنها نیز بالاتر میباشد (شفیعزاده، 1379).

فرضیه شماره 4: بین میزان مهارت کنترل حالات روانی بین تیمهای والیبال جوانان جهان تفاوت معنیداری وجود دارد.

نتایج این تحقیق که (در حد آلفا 05/0) مورد آزمون قرار گرفت حاکی از این است که میزان کنترل حالات روانی بین تیمهای والیبال جوانان جهان تفاوت معنی داری برخودار است. بدین معنی که تیمهای چین و برزیل دارای بهترین وضعیت و تیم ایتالیا در کمترین میزان میباشد. در هر صورت، این نتیجه با نتایج بدست آمده از بررسیهای تقیان (1380)، مورفی و همکارانش (1987) مایرز، بوریگوس، مورای و لیونس (1993)، کاکس و لییو (1993)، مایرز، میخائیل لیونس و‌آرنولد  (1996)، مایرز، میخائیل، بورگیوس و‌آنتونی 01999) که نشانگر متفاوت بودن کنترل حالات روانی در میان ورزشکاران میباشد، همخوانی دارد.

 

دلایل فراوانی در رابطه با تنظیم سطح انرژی روانی وجود دارد که شاید برتری داشتن بازیکنان به واسطه عواملی که در ادامه بحث میشود، باشد.

 

1 ـ نقش مربی در تنظیم برنامههای آمادهسازی روانی و هدایت ورزشکاران در بدست‌آوردن کنترل حالات روانی بسیار شایان توجه است. مربی با ‌آموزش چگونگی تمرکز روی موضوعات مربوط، پرهیز از پریشانی و چگونگی اندیشیدن به موادری که باید انجام گیرد و یا نباید انجام گیرد به ورزشکاران کمک میکند تا انرژی روانی خود را هدایت کنند. وجود مربیان با تجربه و کاردان در تیمهای ملی و تیمهای حرفهای شاید دلیلی برای بهتر بودن میزان کنترل حالات روانی در والیبالیستها باشد.

 

2 ـ خود آگاهی، بدین معنی که ورزشکاران مجرب در هنگام اجرای ورزشی، درباره حال فکرمیکنند نه گذشته و آینده آنها، به یاد دارند که چه وقت اجرای خود را تجزیه و تحلیل کنند و چه وقت از آن دوری کنند، روانشناسان ورزشی عقیده دارند که خودآگاهی اولین قدم بسوی کنترل حالات روانی است (آقا علی نژاد، 1376).

 

شاید یکی از عواملی که والیبالیستها در کنترل حالات روانی خود متفاوتند این باشد که بین خواستههای مهم و پراهمیت خود و از آن طرف تواناییها و ظرفیتهایشان تعارض وجود دارد. در این صورت در موارد حاد دچار استرس و اضطراب میشوند، عدم وجود مربیان با تجربه، عدم خودآگاهی و آگاهیهای لازم در این زمینه در نزد بازیکنان میتواند بر این دلیل صحه بگذارد (مارک، اچ انشل؛ ترجمه سید علی اصغر مسدد).

 

فرضیه شماره 5: بین میزان مهارت تصویرسازی ذهنی تیمهای والیبال جوانان جهان تفاوت معنیداری وجود دارد.

 

نتایج این تحقیق نشان داد که در (در حد آلفا 05/0) مورد‌آزمون قرار گرفت،  حاکی از آن است که تفاوت معنیداری بین میزان تصویرسازی ذهنی تیمها وجود ندارد.

 

این نتیجه با نتایج تحقیقات صورت گرفته توسط میهن دوست (1380)، تقیان (1380) باروهال (1992) دی فرانچسکو و بورک (1997) وایت (1997) که همگی میزان تصویرسازی ذهنی ورزشکاران رشتههای مختلف تحت بررسی خود را متفاوت بیان کردهاند همخوانی ندارد.

 

شاید بتوان دلایل برتری والیبالیستها و میزان تصویرسازی ذهنی را در موارد زیر جستجو نمود:

 

1 ـ قبل از تصویرسازی ذهنی از تمرینهای آرمیدگی و در حین تصویرسازی از تمام حواس خود استفاده میکنند.

2 ـ در حین تصویر سازی حرکات را احساس نموده و با سرعت صحیحی و اجرایی موفقیت آمیز انجام میدهند و نهایتاً به طور منظم در دورههای زمانی کوتاه تمرین میکنند.

 

ویلی (1988) در این زمینه معتقد است:

یک ورزشکار ماهر، تصاویر ذهنی خود را ماهرانه میسازد، تحت کنترل میگیرد و آن را در راه رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده دستکاری و تعدیل میکند (ویلس، 1988).

 

در مورد ورزشکاران ناموفق یکی از دلایل عدم بهرهمندی کافی از تصویرسازی ذهنی. عدم آموزشهای لازم در زمینه توسط مربیان و دست اندرکاران تیمهایشان باشد.

 

فرضیه شماره 6: بین میزان مهارت هدف گزینی تیمهای والیبال جوانان جهان تفاوت معنیداری وجود دارد.

نتایج این تحقیق که (در حد آلفا 05/0) مورد آزمون قرار گرفت نشانگر آن است که بین میزان هدفگزینی بین تیمهای والیبال جوانان جهان تفاوت معنیداری وجود ندارد.

درهمینراستا،این نتیجه بانتایج بررسیهایصورت گرفته توسط میهن دوست (1380)، تقیان (1380)، دیفرانچسکو و بورک (1997) و وایت (1997) که یک از ویژگیهای روانی برتر بازیکنان مجرب را هدفگزینی میدانند، همخوانی ندارد.

در رابطه با مهارت هدف گزینی گولد (1993) معتقد است ورزشکارانی در هدف گزینی موفق میباشند که بتوانند: اهداف ویژه، مشکلات اهدافی واقعی، اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، اهداف اجرایی، اهداف تلاش انگیز و نسبتاً مشکل، اهداف فردی را برای خود تعیین نمایند. و از آن سو مراحل پیشرفت اهداف و ارزشیابی اهداف خود را مد نظر داشته باشند (دکتر گولد، 1993).

 

شاید در خصوص پائین بودن میزان هدف گزینی تیمهای والیبال بتوان اظهار کرد که مشکل عمده آنها در امر هدف گزینی، عدم حمایت از اهداف آنها توسط اطرافیان آنان باشد که در نتیجه باعث گرفتن بازخورد منفی از اهداف و سلب اعتماد آنها از هدفگزینی مجدد شود (مارتنز، راینر، 1373).

 

د) پیشنهادهای برخاسته از نتایح تحقق:

 

با توجه به نتایجی که از این تحقیق در مورد مهارتهای روانی بدست آمده چند پیشنهاد برای نتیجهگیری بهتر از رقابتهای ورزشی (علاوه بر والیبال) پیشنهاد میشود:

 

1 ـ به مربیان و مسئولان تیمهای ملی پیشنهاد میشود که علاوه بر انتخاب اعضای تیم ملی براساس ملاکهای فنی، آمادگی روانی را نیز مد نظر قرار دهند.

 

2 ـ به مربیان و مسئولین تیمهای باشگاهی پیشنهاد میشود که آموزش مهارتهای روانی را جهت نتیجهگیری بهتر از عملکرد تیمی. در کنار آموزش مهارتهای تکنیکی و تاکتیکی قرار دهند.

 

3 ـ نتایج این تحقیق در اختیار مربیان و مسئولین تیمهای ملی و باشگاهی قرار گیرد تا با مقایسه با این نتایج به برطرف نمودن مشکلات و مهارتهای روانی و افزایش کارایی ا ین گونه مهارتها اقدام نمایند تا در آینده زمینه پرورش نخبههای ورزشی و قهرمانان بطور وسیعی در سراسر کشور فراهم آید.

 

4 ـ به مربیان و مسئولین تیم ملی پیشنهاد میشود، نتایج این تحقیق را با نتایج سایر تحقیقات انجام شده در این زمینه در خارج از کشور مورد مقایسه و مطالعه قرار دهند.

هـ) پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی:

1 ـ تحقیقات مشابهای در سایر رشتههای ورزشی انجام شده و نتایح آنها بانتایجاینتحقیقمقایسهشود.

2 ـ تحقیقات مشابهای در رشتههای ورزشی انفرادی انجام شده ونتایج آن با نتایج این تحقیق مقایسه شود.

3 ـ تحقیقات مشابهای در میان ورزشکاران زن رشتههای مختلف ورزشی انجام شود و نتایح آن با نتایج این تحقیق مقایسه شود.

4 ـ از آنجایی که این تحقیق صرفاً به مقایسه مهارتهای روانی که شامل انگیزش، تمرکز، اعتماد به نفس.  کنترل حالات روانی، تصویر سازی ذهنی و هدف گزینی میباشد، میپردازد. پیشنهاد میشود مهارتهای روانی دیگر با استفاده از پرسشنامهها و آزمونهای موجود میان ورزشکاران ملی مورد مقایسه قرار گیرند.

5 ـ تحقیقات مشابهای صرفاً در بین ورزشکاران یک رشته ورزشی با یکدیگر و با ورزشکاران رشتههای مختلف ورزشی در مقایسه با هم صورت پذیرد.

6 ـ تحقیقات مشابهای در رابطه با مقایسه مهارتهای روانی ورزشکاران ملی ایرانی و خارجی انجام گیرد.

 

منابع فارسی:

1 ـ اصانلو، پرستو (1370)، عامل انگیزه انتخاب رشتههای ورزشی، دستهجمعی و انفرادی خانمهای ورزشکار استان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.

2 ـ اصلاخانی، محمد علی، شهیدی، شهریار، (1378) بررسی و مقایسه منتخبی از ویژگیهای روانشناختی و دانشجویان دختر و پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاههای زیر پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی مستقر در تهران، جمله حرکت شماره 3.

3 ـ آقا علینژاد. حمید (1374) ارزیابی و مقایسه مهارتهای روانی بازیکنان هندبال شرکت کننده در مسابقات بینالمللی دهه فجر کرمان، کمیته ملی المپیک

4 ـ بهرامی. علیرضا (1375) تأثیر تصویرسازی ذهنی بر شوت بسکتبال تیم منتخب دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی، دانشگاه اراک، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

5 ـ پارسا ، محمد (1370) زمینه روانشناسی، انتشارات بعثت.

6 ـ تقیان، فرزانه (1380) مقایسه بر خی از مهارتهای روانی بازیکنان والیبال دختر نخبه و غیر نخبه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

7 ـ توماسریموند (1370)،روانشناسی ورزشی(محمد حسین سروری،مترجم)انتشاراتدانشگاهگیلان.

8 ـ ثقةالاسلامی، علی (1374)، تأثیر تمرین ذهنی بر مهارت پرتاب آزاد بستکبال دانشآموزان پسر مقطع متوسطه شهر بیرجند، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربتی بدنی، دانشگاه تربیت معلم.

9 ـ خیری، عام (1379) مقایسه انگیزش پیشرفت بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاههای ایلام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم.

10 ـ رحمانی نیا، فرهاد، (1377) مبانی روانی ـ اجتماعی در تربیت بدنی ـ انتشارات دانشگاه گیلان

11 ـ سهرابی، مهدی (1373) بررسی تأثیر تمرین ذهنی بر مهارت سرویس والیبال دانشآموزان پسر ناحیه 4 مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران.

12 ـ شفیع زاده ، محسن، (1379) مقایسه اعتماد به نفس در بین ورزشکاران رشتههای مشتزنی، کشتی و وزنهبرداری و همبستگی آن با نخبگی و سابقه تمرینی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

 

13 ـ صنعتی منفرد، شمسی (1371)، بررسی تأثیر تصویرسازی ذهنی بر مهارت تنیس روی میز، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم.

14 ـ علیخانی، عیدی (1371)، یادگیری حرکتی، انتشارات دفتر تحقیقات و آموزشسازمانربیتبدنی.

15 ـ فلاحی، رضا، (1383)، برانگیختگی در ورزش، کیهان ورزشی

16 ـ کاظمی، کیوان (1375) بررسی تأثیر تمرین ذهنی بر یادگیری کاتا در ورزش کاراته در کاراته کاهای کمربند سیاه (دان 1 و 2). 18 تا 25 سال باشگاههای کاراته شیتوریو شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران.

17 ـ مارتنز، راینر(1369)، اعتماد به نفس (ناهید اتقیاء، مترجم)، انتشارات دفتر تحقیقات و‌آموزش سازمان تربیت بدنی.

18 ـ مارتنز، راینر (1371) روانشناسی ورزشی (راهنمای مربیان)، (محمد خبیری، مترجم). انتشارات کمیته ملی المپیک.

19 ـ مارک اچ انشل (1380) روانشناسی ورزشی از تئوری تا عمل ( دکتر سید علی اصغر مسدد، مترجم)، انتشارات اطلاعات .

20 ـ مناری برد (1370) روانشناسی و رفتار ورزشی (حسن مرتضوی، مترجم) انتشارات دفتر تحققات و آموزش سازمان تربیت بدنی.

21 ـ محرم زاده ، مهرداد (1375) مبانی روانی ـ اجتماعی در تربیت بدنی، انتشارات پیام نور.

22 ـ موریس، تونی، ج، بال، استفان (1376)، مروری بر آموزش ذهنی در ورزش (شکوفه نوابی نژاد، مترجم) ، انتشارات کمیته ملی المپیک.

23 ـ وست، دیود آ. بوچیز، چارلز آ، مبانی تربیت بدنی و ورزش. (احمد آزاده، مترجم) انتشارات کمیته ملی المپیک.

24 ـ رینتر، گراهام، مارتین، کتی، راهنمای  عملی روانشناسی ورزشی، (محمد کاظم واعظ موسوی، مترجم)، انتشارات کمیته ملی المپیک.

25 ـ نمازی زاده ، مهدی (1356)، مبانی روانی اجتماعی در یادگیری مهارتهای ورزشی، انتشارات دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

26 ـ نوابی نژاد، شکوفه (1374)، بررسی ویژگیهای روانی ورزشکاران زن شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور سال 1373، سازمان تربیت بدنی، معاونت ورزشی بانوان کشور، اداره کل ورزش بانوان کشور.

 

منابع انگلیسی:

27 _ Bandura, A. (1986). Recycling misconceptions of perceived self – efficacy, Congnitive Therapy and research, 8, 231 – 255.

28 _ Barr, K. A, & Hall, C.R. (1992). The use of imagery by rowers, International Journal of sport psychology, 23, 243 _ 261.

29 _ Beckmann, J & Kazen, M. (1994). Action and State orientation and the performance of top athletes, In J. Kuhl & J. Beckman (Eds.), Volition and personality, Action versus state orientation, pp. 439 – 452.

30 _ Botterill, C. (19993). Goal setting for athletes with examples from hockey, Behavior modification and coaching Springfield, IL: Charles C. Thomas.

31 _ Boutcher, S.H. & Rotella, R.J. (1987). A psychological skills education program for closed _ skill performance enhancement, The sport psychologist, 1, 127 _ 137.

32 _ Bowe, W.G. (1996) A comparison of six personality factor between professional, College and high school basketball players, Microform publication, Inst for sport & human performance.

33 Brunde, A. (1963). Olympic philosophy, International Olympic academy Olympia, Grece.

34 Burton, D. (1989). The impact of goal specificity and task complexity on basketball skills development, The sport psychologist, 3, 34 _ 47.

35 _ Byra, M. (1982). Effect of mental practice on the performance of motor skills, volleyball technical journal, 7, 19 _ 23.

36 _ Cox, R. Liue, z & Qlu, Y. (1996). Psychological Skills of elite Chinese athletes, Int. J. Sport psychologist, 27, 123 _ 132.

37 _ Cox, R. Liue, yoo, H. S. (1995). Playing Position and Psycchological skill in american football. Journal of sport behavior, 18 _ 183.

38 _ Deci, E. L & Ryan, R.M. (1991). A Motivational approach to self : Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed), Nebraska symposiun on motivation, Vol. 38 : Persectives on motivation, P. 237 _ 288.]

39 Defraccesco, C. & Burke, K.L. (1997). Performance enhancement, international of sport psychology, 28, 185 – 195.

40 _ Dimitrov, A. (1987). A Study of the initial motives for playing volleyball  with 10 _ 13 year old girls, vaprosi – no – fiziceskata – kultura – (sofia), 3, 52 – 57.

41 _ Dimitrov, A & Popovskii, V. (1987). The impact of some psychological indices regarding the mastering of certain agme activities, Treniorska _ missal _ (sofia), 12, 27 _ 29.

42 _ Ding, X.e. (1990). Test on several individual psychological characteristics of some elite football in china, Chinese sport science and technology , 5 , 24 – 27.

43 _ Dong sung, S. Kang Heon. L. (1994). A comparative study of mental toughness between elite and non _ elite female athletes, Korean journal of sport science, 6, 85 _ 102.

44 _ Etnier, J. L & Landers, D. M. (1996). The influence of procedural variables on the efficacy of mental practice, the sport psychologist, 10, 48 _ 57.

45 _ Fang. Y. (1997). Establishment and protection of athelete’s self _ confidence, sport science Research, 18 (4), 28, 31, 35.

46 _ Feltz, D.L. (1984). Self _ efficacy as a cognitive mediator of athletic performance. In W. F. Straub (Ed), Cognitive sport psychology, 191 _ 198.

47 _ Fulgham, A. (1999). Implementig a psychological skills training program in high school volleyball athletes, department of psychology sweet briar college.

48 _ George, T.R. (1994). Self confidence and baseball performance: A Causal examination of self _ efficacy theory, Journal of sport &  Exercise psychology, 16, 381 _ 399.

49 _ Gill, D. L. (1986). Psychological dynamic of sport champaign, IL : Human kinetics.

50 _ Gjesme, T. (1981). Is ther any future in achievment motivation? Motivation and emotion, 5, 115 _ 137.

51 _ Goginsky. A. M & Collins, D. (1995). Research design and mental practice, Journal of Sport sciences, 14, 381 _ 392.

52 _ Gorden, S. & winberg, R. (1994). Effect of internal and exernal imagery on criket performance, Journal of sport behlvior, vol 17 , p60.

53 _ Goudas. M, Theodorakis. Y. & Karamouslidis. G. (1998). Psychological skills in basketball preliminary study for develo[ment of a Greek from of the athletic coping skills inventory _ 28, perceptual and Motor skills, 86, 59 _ 65.

54 _ Gould, D. (1993). Goal setting for peak perfomance, Applied sport psychology, 2, 158 _ 169.

55 _ Gould. D & Weinbeg. R. (1995). Foundations of sport and exercise psychology, Human kinetiecs, p. 247 _ 249.

56 _ Halvari, Hallgeir, Thomassen, Tor oskar. (1997). Achievement motivation, sport _ related future orientation, and sport carcer, Genetic, Social & General psychology monographs, Vol. 123 Issue 3, P. 343, 23 P, 8 Charts.

57 _ Hughes, Sam. (1990). Implementing psychological skills training Program in high School athletics. Journal of sport behavior, Vol. 13 Issue 1, P 15, 8 P, 3 charts.

58 _ Iiimarinen, M. (1984). Sport and international understanding, Berline,spring Verlag.

59 _ Jonse, G & Swain, A. (1995). Perdispositions to experience deblititive and facilitative anxiety in elite and non _ elite performers, The sport psychologist, 9, 201 _ 211.

60 _ KuhI, J. (1994). A Theory of action and state orientation In J. Kuhl & J. Beckmann (Eds), Volition and personality, Action versus state orientation, PP. 375 _ 390.

61 _ Lesser, M & Murphy, S. M. (1989). The psychological Skills Inventory for sport ( PSIS): Normative and reliability deta, paper presented at the amnual meeting of the American psychological Association, Atlanta, GA.

62 _ Locke, E. A, Shaw, K. N, Saari, L. M. & latham, G. P. (1981). Goal setting and task performance psychological Bulletin, 90, 125 _ 152.

63 _ Mahoney, M.J. (1989). The psychological Skills Inventory for sport (R _ 5). 5Th edition, Goleta, CA: Health Science Systems.

64 _ Mohaney , M.J, Gabriel, T.J & Perkins, T.S. 91987). Psychological Skills and exceptional athletic performance The sport psychologist,1, 181 _ 199.

65 _ Man, F. Nyarad, R & Gjesme, T. (1994). The Achievement Motives Scale (AMA): Theroetical Basis and results from a rirst try _ out of a Czech from Scandinavian Journal of Educational Research, 38, 209 _ 218.

66 _ Martens, R. (1987). Coaches guide to sport pshchology. Champaign, IL: Human Kinetics.

67 _ Martens, R. (1990). Coaches guide to sport psychology. Champaign, IL: Human Kinetics.

68 _ May, J. R., Veach, T. L., Reed, MW. & Griffey , MS. (1985). A psychological study of Health, injury and performance in athletes on the us alpine skiteam, Physician and sprtsmedicine, 13, 111  _ 115.

69 _ MC Clements, J. (1982). Goal Setting and planning for mental preparations, psychology of sport and motor behavior: Research and practice.

70_ Meyers, M.C, Bourgeois, A.E, Murray, N. & Leunes, A. (1993). Comparison of psychological characteristics and skills of elite and sun _ elite equestrian athletes, Medicine and science in sport and Exercise, 25, 152.

71 _ Meyers, Michael C., Bourgeois, Anthony E. (1999). Mood and Psychological skills of Elite and sub _ Elite Equestrian Athletes, Journal of sport Behavior, Vol 22 Issue 3, 11P, 3 Charts.

72 _ Meyers, Michael C., Leunes, Arnold. (1996). Psychological Skills assessment and athletic performance in collegiate rodeo athletes, Journal of Sport Behavior, Vol 19 Issue 2, P132,15P, 3 Charts.

73 _ Meyers, M.C., Sterling, J. C., Bourgeois, AE, Tredwell, S. & Leunes, A. (1994). Mood and psychological Skills of elite, world _ ranked female tennis players, Journal of sport Behavior, 17, 156 _ 165.

74 _ Morgan, W.P. (1985) Selected psychological factors limiting Performance: A mental health model. Champaign, IL: Human kinetics.

75 _ Morgan, w. P & Pollock, M. L. (1977). Psychologic characterization of the elite distance runner. Annals of the new york Academy of Sciences, 301, 382 _ 403.

76 _Murphy, SM., Fleck, S.J., Dudley, G. &  Callister, R. (1990) Psychological and performance concomitants of increased volome training in elite athletes, Jornal of Applide sport psychology, 2, 34 _ 40.

77 Onestak, D. M. (1990). The Effects of progressive relaxation mental practice and Hypnosisn on Athletic performance: A Review, Journal of Sport Behavior, Vol 14, No. 4. 248 _ 282.

78 _ Palmer, S.L. (1991). A comparison of mental practice techniques as applied to the developing competitive figure skater, 148 _ 155.

79 _ Raviv, S. & Nabel. N. (1991). Field dependence lindependence and concentration as psychological characteristics of elite basketball players, Netauga _ Israel, N1, Feb 91, P 5 _ 21.

80 _ Roberts, G.C. (1992) Motivation and sport and exercise, Conceptual constraints and convergence, champaign, Human kinetics.

81 _ Rubino. F; Febbe. M.R, Protti. S, Ciorba. P, Banetta. L & Flais. D. (1986). Motivation in team sport : analyses and comparison with non _ Motivated, Medicinadello _ sport (Torino _ Ita), 39 (1), 71 _ 74.

82 _ Sally. A. White. (1996). Psychological skills: Differences between volleyball players on the youth national team and those ivolved the 14s high performance camp.

83 _ schmid , A & Paper, E. (1986). Technique for training cocentration, In. J.M. Williams (Ed), Applied sport psychology: personal growth to peak performance, palo Alto, May Field.

84 _ Singer, R. N, Murphey, Milledge, Tennant, L. Kith. (1993). Handbook of research on sport psychology.

85 _ Smith, D. E. Adams, L. B. (1993). A comparative analysis of cognitive difference among female elite and nonelite and cchool pysical education class nonathletes, montral, Canada.

86 _ Swain, A. & Jones. G. (1996). Effects of goal setting intevention on selected basketball skills, Research Quarterly for exercise and sport, N 66, P51 _ 63.

87 _ Thiese, Kaia E.; Huddleston, Sharon. (1999). The use of psychological Skills by female collegiate swimmers, Journal of sport behavior, Vol 22 Issue 4, 9 P, 1 Chart.

88 _ thomans, P.R. & Over, R. (1994) Psychological and psychomotor skills associated with performance in golf, the sport psychologist, 8, 73 – 86.

89 _ Ungerleider, S. & Golding, J.M. (1991). Mental practice among Olympic athletes, perceptual and motor skills, 72, 1007 _ 1017/

90 _ Vealey, R.S. (1986). Imagery training for performance enhancement. In J.M. Williams (Ed)., Applied sport psychology, mountain view, CA : Mayfield.

 

91 _ Vealey, R.S. (1988). Future directions in psychological skills training the sport psychologist, 2 318 _ 338.

92 _ Webster, R. (1984). Winning Ways in search of your best performance, Fontau, P.84.

93 _ Weinberg, R.S. (1992) Goal setting and motor performance A review and critique. In G.C Roberts (Ed.), Motivation in sport and exercise (pp. 177 _ 197). Champaiagn, IL: Human Kinetics.

94 _ Winter, G. & Martin, C. (1993). Sport psych _ Basic training program, third edition Adelaid, South Australian Sports Innstiue, sport psychology program.

 

 


 
چاپ صفحه
دانلود آهنگ خرید vpn خرید vpn